Maldivlere ne zaman gidilmeli

18th Eyl 2014
balayi adalari maldives

Maldivler

DEVLETİN ADI Maldivler Cumhûriyeti

BAŞŞEHRİ Male

NÜFÛSU 230.000

YÜZÖLÇÜMÜ 298 km2

RESMÎ DİLİ Divehi (Maldiv lisanı), Arapça

DÎNİ İslâm

PARA BİRİMİMaldiv rupisi
Maldivler’e ne zaman gidilmeli? Maldivler, Ekvatoral bir bölgede olduğu için ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış gibi mevsim ayrımı yoktur. Mevsim nemli sezon ve kuru olmak üzere ikiye ayrılır. 1 Nisan-31 Ekim tarihleri arası nemli sezon, 31 Ekim-1 Nisan tarihleri arası nemli sezondur. Maldivler’e gidilebilecek en güzel sezon ocak, şubat ve mart aylarıdır.

Maldivler seyahati için vize gerekir mi?
Maldivler seyahatlerine gidecek Türk vatandaşlarından 30 gece kalışa kadar vize istenmiyor.

Hint Okyanusunda, Hindistan’ın güneybatısında ve 7° kuzey ve 1° güney enlemleri arasında yer alan küçük bir takımada ülkesi.
Maldivler Cumhuriyeti nasıl bir ülkedir? Maldivler Hint Okyanusu’nda yaklaşık 1200 adadan oluşan bir cumhuriyet. Deniz, kum ve güneş tatilleri için dünyanın en ideal bölgelerinden biri.

Târihi

Maldivlerin bilinen ilk târihi, Hindistan’dan göç eden Dravitlerle başlar. Türklerin Orta Asya’dan üç kol hâlinde yaptıkları târihî büyük göç netîcesinde güneye gelen Türk boyları Müslüman olmuşlardı. Müslüman olan Türklerin ve Hindistan, Çin ve Sri-Lanka’ya ticârî seferler yapan Arapların zamanla bu küçük adalar ülkesiyle de temasta bulunmaları, buraların İslâmiyetle aydınlanmasına sebep olmuştur. İslâm medeniyeti ve kültürü kısa zamanda bu ülkede yerleşmiş ve halkın tamâmı Müslümanlığı seve seve kabul etmiştir. İslâmla şereflenen Maldivler, 1153 yılında Maldivler İslâm Sultanlığını kurdular. Bu sultanlık, 1968 yılına kadar ülkeyi idâre etti. Bu arada 1507 yılında Portekizlilerin, daha sonra Hollandalıların ve 1887’de de İngilizlerin saldırılarına uğradı. 1965 yılına kadar İngiltere işgâli altında bağımsızlık mücâdelesi verdi. Aynı yıl bağımsızlığını kazandı ve 1968 yılında halk oylaması ile cumhûriyet rejimini kabul etti. İlk cumhurbaşkanı İbrâhim Nasir, 1978 yılına kadar görevde kaldı. Yerine Abdul Gayyum devlet başkanı oldu. Günümüzde de bu görevi sürdürmektedir (1993).

Fizikî Yapı

Hindistan ve Seylan’ın güneybatısında 7° kuzey ve 1° güney enlemleri arasında kalan Maldivler, 900 km uzunlukta bir sahaya yayılmış adacıklar topluluğudur. Hint Okyanusunda, ekvator çizgisinin hemen kuzeyinde 1196 adet, küçük mercan adalarından müteşekkil olan bu takımada devleti, Hindistan’a 440 km, Sri-Lanka (Seylan)ya 705 km uzaklıktadır.

Maldivler Adalarının en büyük özelliği, gölcüklere sâhip olmaları ve halka şeklinde gruplar hâlinde bulunmalarıdır. Halka şeklindeki mercan adalarına Maldivcede “Atol” ismi verilir. İki atol hâlinde gruplanmış 2000 kadar mercan adasından meydana gelen bu adaların diğer bir özelliği ise, dağ olmaması ve ortalama yüksekliğin 1,5 m, en yüksek noktasının da ancak 50 m kadar olmasıdır. Sâdece 220 tânesinde insanların yaşadığı adaların en büyüğünün yüzölçümü 13 km2 ve bütün adalar ise 298 km2dir.

İklim

Maldivler Adaları, bulundukları yer îtibâriyle ekvatorun hemen kuzeyinde yer aldığından dolayı, iklim özelliği pek fazla değişiklikler göstermemektedir. Umûmiyetle bütün yıl havalar sıcak, fakat nisbeten nemlidir. Ortalama sıcaklık 27°C civârındadır. Ekvatoral iklimin bir özelliği olarak, adalarda haziran ayından kasım ayına kadar geçen süre içerisinde ortaya çıkan güneybatı muson rüzgârlarının sebep olduğu yağışlar dışında yılın diğer aylarında pek yağış görülmez. Güney ve kuzey muson rüzgârlarının getirdiği bu yağışlar ise, yılda ortalama 1500 mm’yi bulur.

Tabiî Kaynakları

Maldivler Adalarının ekvatora yakın olması ve bir de okyanus ikliminin etkisinde olması, yeterli yağış ve dolayısıyla zengin bir bitki örtüsüne sâhip olmasına sebep olmuştur. Adaların, çoğunlukla sık çalılık ve fundalıkların hâkim olduğu bitki örtüsünün ortaya koyduğu yemyeşil tablo, okyanusun masmavi suları içerisinde parıldayarak, seyretmeye doyulamıyan güzellikleri üzerinde toplayıp, turistleri kendisine cezbetmektedir.

Adalarda maki bitki toplulukları arasında yer alan hindistancevizi, ekmek ağacı bol miktarda mevcuttur. Bâzı adaları ise, iri yapraklı tropikal ot ve bitkilere sâhiptir.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Maldivler halkının kökeni pek iyi bilinmemekle berâber, târihçiler ilk sâkinlerin Seylan ve Hindistan’dan gelmiş olabileceğini tahmin etmektedirler. Yer îtibâriyle bu ülkelere çok yakın olması, Asyalı, özellikle Arap tüccarların ülkeye gelmesine sebep olmuştur. Zamanla Güneye ve doğuya inen Arapların ve Hindistan üzerinden güneye akan Müslüman Türklerin, İslâmiyeti yaymak için bu ülkeye seferler yapmaları, Maldivler halkını meydana getirmiştir. O târihten bu yana halkın tamâmına yakın bir kısmı Müslümandır. Konuştukları dil olan Maldivce (Divehi)nin, Sri-Lanka’nın Sinhalese dilinden geldiği tahmin edilmektedir. Bunun yanında Arapça oldukça yaygın olup, resmî dil îlân edilmiştir. 209.000 kişi olan nüfûsun yaklaşık % 20’si, başşehir olan Male Adasında yaşar. Adalardaki dükkan ve çeşitli müesseselerin çoğu, Arap ve Hintli Müslümanlarca işletilmektedir. Bunun dışında kalan halkın çoğunluğu balıkçılıkla, geri kalanı ise tarımla uğraşmaktadır.

Halkın % 60’ı okur yazardır. Lise ve dengi okullarda yaklaşık 2.500 öğrenci okumaktadır. Buna mukâbil, yüksek okullar mevcut değildir. Kişi başına düşen millî gelir azdır. Günlük gazete ve TV yayını yoktur. Maldivler halkının tamâmına yakın bölümü sünnî Müslümandır. İslâmiyet ülkenin bütün hayâtına hâkimdir.

Siyâsî Hayat

Anayasa ve kânunlar İslâmî kâidelerden meydana gelir. 1965 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra, 1968’de parlamenter cumhûriyet ve başkanlık sistemine geçti. Devlet başkanı ve 54 üyeden meydana gelen meclis, halk tarafından beş yıl için seçilir. Cumhurbaşkanı aynı zamanda hükûmet başkanı olup, bakanlar kurulunu tâyin eder. Ülke İslâm hükümlerine göre yönetilmektedir.

İngiltere’nin asırlarca uyguladığı baskı ve sömürge siyâsetinden kurtularak bağımsızlığa kavuşan Maldivler hâlen bağlantısız bir ülke olup, topraklarında hiçbir devletin üssünü kabul etmemektedir.

Ekonomi

Halkın büyük çoğunluğu geçimini balıkçılıkla sağlamaktadır. Dolayısıyla ekonomi balıkçılığa ve çok az da olsa tarıma dayanır. Maldivler sularından avlanan lezzetli balıklar ve diğer deniz ürünleri, en önemli gelir kaynaklarıdır. Kaplumbağaların kabuklarının çok süslü ve parlak olması, ülkeye önemli ölçüde döviz getirmektedir.

Tarım için toprak yeterli verimlilikte değildir. Fakat Maldivlerin sâhip olduğu tabiî bitkiler bu eksikliğini gidermektedir. Hindistancevizi ve bundan elde edilen kopra yağı ve ekmek ağacı bol miktarda mevcuttur. Bunun yanısıra darı, mısır, balkabağı, yerelması, tatlı patates, manyok, hintkirazı, muz ve çeşitli sebze ve tropikal iklim meyveleri yetiştirilir.

Balık ve balık ürünlerinden başka ayrıca hindistancevizi, kopra ve liften yapılan eşyâlar, palmiye yağı ve darı başlıca ihraç ürünleridir. Buna karşılık pirinç, çeşitli besin ürünleri, pamuk ürünleri, metal ürünleri ve petrol dış ülkelerden satın alınmaktadır. Ticâreti daha çok Hindistan, Seylan, Japonya, ABD ve İngiltere ile yapmaktadır.

Ülkenin diğer önemli gelir kaynakları gemicilik ve turizmdir. Her yıl 40.000’i aşkın turist ülkeye gelmektedir.

Ulaşım: Adalar çok küçük olduğundan, ada içlerinde genellikle bisikletle, adalar arasında ise gemilerle ulaşım yapılır.

Comments are closed.


RSS
Share